Algemene Voorwaarden

 1. OPDRACHTBEVESTIGING
  1. De opdrachtverstrekking dient schriftelijk te geschieden door middel van een opdrachtbevestiging of ondertekening offerte van LA..Projectbureau voor Isolatie.
  2. LA..Projectbureau voor Isolatie is niet verplicht te onderzoeken of de offerte of opdrachtbevestiging werd ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.
  3. De opdrachtgever geeft aan LA..Projectbureau voor Isolatie de opdracht door middel van het opsturen van het door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of ondertekende offerte.
  4. LA..Projectbureau voor Isolatie kan de opdrachtverstrekking afwijzen zonder opgave van redenen.
  5. Nadat LA..Projectbureau voor Isolatie de opdrachtverstrekking heeft geaccepteerd, maakt zij een afspraak voor het opstarten van de werkzaamheden.
  6. De acceptatie van de ondertekende offerte of de opdrachtbevestiging heeft tot gevolg, dat tussen de opdrachtgever en LA..Projectbureau voor Isolatie een overeenkomst ontstaat waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
 2. OPDRACHTUITVOERING
  1. Het overeengekomen tarief voor deze opdracht is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan LA..Projectbureau voor Isolatie tot nu toe heeft verstrekt.
  2. LA..Projectbureau voor Isolatie zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
  3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle documenten en gegevens die LA..Projectbureau voor Isolatie nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in bezit komen van LA..Projectbureau voor Isolatie. De opdrachtgever draagt tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van het bedrijf.
  4. De samenstelling van het team van LA..Projectbureau voor Isolatie kan gewijzigd worden. Deze wijziging mag de continu´teit en kwaliteit van de uitvoering van de opdracht niet ongunstig be´nvloeden.
 3. ADMINISTRATIEVE REGELS
  1. Ontbinding van het contract is niet meer mogelijk, nadat de opdrachtgever aan LA..Projectbureau voor Isolatie de opdracht heeft verstrekt.
  2. Indien de opdrachtgever een bezoek/bespreking van LA..Projectbureau voor Isolatie annuleert, dan bedragen de kosten:
   - Tot 5 werkdagen voor de afspraak € 0.-
   - 5 tot 1 werkdag(en) voor de afspraak € 150.-
   - Binnen 1 werkdag voor de afspraak € 300.-
  3. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de medewerker van LA..Projectbureau voor Isolatie, zal LA..Projectbureau voor Isolatie er alles aan doen om een geschikte vervanger te regelen. Lukt dit niet, dan zal LA..Projectbureau voor Isolatie in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum afspreken. De overeenkomst tussen LA..Projectbureau voor Isolatie en de opdrachtgever blijft gewoon bestaan.
  4. LA..Projectbureau voor Isolatie behoudt zich het recht voor een datum voor een bezoek/bespreking te wijzigen. LA..Projectbureau voor Isolatie zal hierover de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren.
  5. Voor eventuele schade, voortvloeiend uit het veranderen van een bezoek-/besprekingsdatum, is LA..Projectbureau voor Isolatie niet verantwoordelijk.
 4. PRIJZEN
  1. Alle prijzen zijn in euro's, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
  2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening.
 5. BETALING
  1. Betalingen worden binnen veertien dagen na declaratiedatum verwacht. Bij niet tijdige betaling van de factuur is LA..Projectbureau voor Isolatie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  2. Indien de factuur dertig dagen na de declaratiedatum nog niet betaald is, kan LA..Projectbureau voor Isolatie vanaf de vervaldatum (veertien dagen na de declaratiedatum) de wettelijke rente in rekening brengen. Het is niet toegestaan om de betalingen op te schorten, tenzij aangetoond kan worden dat LA..Projectbureau voor Isolatie zijn verplichtingen niet nakomt.
  3. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel ervan, is LA..Projectbureau voor Isolatie gerechtigd per maand 1% rente over het factuurbedrag in rekening te brengen. Indien tot incasso wordt overgegaan, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van ? 75.-
 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betaling) verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
  2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 7. ALGEMEEN
  1. LA..Projectbureau voor Isolatie verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
  2. De opdrachtgever en haar medewerkers mogen zonder instemming van LA..Projectbureau voor Isolatie aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. van LA..Projectbureau voor Isolatie. Tevens zal de opdrachtgever aan derden geen inzage geven in de rapportage van . LA..Projectbureau voor Isolatie.
.. Terug